Medezeggenschapsraad

Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) is aan elke school een medezeggenschapsraad verbonden. De MR van CBS De Hoeksteen bestaat uit zes leden. De MR is een overlegorgaan met als doel om de school zo goed mogelijk te laten functioneren. De MR behartigt de specifieke belangen van de betrokkenen (kinderen, ouders en leerkrachten) en wordt gevormd door 3 ouders (oudergeleding) en 3 personeelsleden (personeelsgeleding). Naast de MR van onze school, bestaat er ook een gezamenlijke GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) bestaande uit delegaties van alle scholen uit de vereniging. Vanuit de MR heeft een vertegenwoordiging van 1 leerkracht en 1 ouder zitting in de GMR. Hier worden onderwerpen met de algemeen directeur besproken die alle elf scholen van de VCOG aangaan.

De drie leden worden door de ouders gekozen. De leden worden voor vier jaar gekozen, met een mogelijke verlenging tot acht jaar. De directie heeft geen zitting in de raad, maar wordt om advies gevraagd, wanneer zaken zich voordoen die daarom vragen. De MR vergadert ongeveer eenmaal per zes weken.

De MR is bevoegd ’tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende’, maar beperkt zich zoveel mogelijk tot beleidszaken. De directie heeft in sommige zaken de instemming van de MR nodig, soms van de hele raad, soms van de personeels- dan wel van de oudergeleding ervan. De MR heeft altijd het recht om een advies uit te brengen, gevraagd en ongevraagd. De MR houdt zich onder andere bezig met:

  • Onderwijsinhoudelijke zaken, zoals het schoolplan en de gehanteerde onderwijsmethoden.
  • De cultuur op school, zoals de sfeer en het anti pestbeleid.
  • Belangenbehartiging van zowel kinderen, als personeel en ouders.
  • Beleidsmatige onderwerpen die door de achterban (ouders en team) worden aangedragen.

Daarnaast is één ouder contactpersoon voor de klachtenregeling van de school. MR-lid Paola Conte is  contactpersoon van CBS De Hoeksteen. De contactpersoon kan ouders in contact met de vertrouwenspersoon van de VCOG. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u op de website van de VCOG.

Waarom de MR belangrijk is

De MR kijkt kritisch mee met het reilen en zeilen van de school. De MR geeft namelijk gevraagd en ongevraagd advies over een heleboel onderwerpen die in en rond school spelen. Denk onder andere aan de groei van de school, investeringen in de kwaliteit van het onderwijs, inrichting van het schoolplein, jaarplan en de financiële situatie. De MR geeft hierover advies aan de directeur. Over het schoolplan en de onderwijsdoelstellingen heeft de MR instemmingsrecht. Dat betekent dat de directie verplicht is deze onderwerpen aan de MR voor te leggen

Ook u kunt meedoen

Elke ouder (en leerkracht) kan aan de MR vragen om bepaalde onderwerpen met de directie te bespreken.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mailt u dan gerust naar [email protected]

Activiteitenplan 2022-2023:

Activiteitenplan (PDF)

Voor het schooljaar 2022-2023:

Voorzitter:
– Paola Conte (moeder van Nassir)
Ouders:
– Marjolein Talma (moeder van Emma en Rohan)
– Zarah Benali (moeder van Noor en Rahma)
Personeelsleden:
– Weinyk Drost (leerkracht groep 7)
– Martien Hamburg (leerkracht groep 8 & Lid GMR)
– Roosmarijn Bijnagte (leerkracht groep 6 & secretaris MR)