Passend onderwijs

Passend onderwijs

In het hieronder staande filmpje wordt uitgelegd wat passend onderwijs op de basisschool in houdt.

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn:

  • Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen gaan samenwerken;
  • Scholen hebben zorgplicht (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld moet zorgen voor een passende plek als er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);
  • Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
  • Er komt minder regelgeving vanuit Den Haag, maar er kan meer in de eigen regio geregeld worden.

Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. Meer informatie over Passend Onderwijs bij ons op school, kunt u lezen in ons POS (Perspectief Op School).

Tot slot heeft onze school een eigen intern begeleider (IB’er). Bij ons op school is dit Jannet Tuma. Zij is drie dagen in de week aanwezig op school. Bij Jannet kunt u terecht wanneer er meer vragen zijn over de uitvoer van Passend Onderwijs op onze school. U kunt contact met haar opnemen door te bellen naar 050-5791550 of een mailtje sturen naar [email protected].