Kind en ouders

Op onze school werken we vanuit een veilige omgeving aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid van kinderen. We houden rekening met de eigenheid van elk kind. Je mag er zijn! We willen kinderen helpen samen de wereld te ontdekken en zich er verantwoordelijk voor te voelen.  

We laten ons onderwijs goed aansluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. We stellen onszelf de vraag: “Wat heeft deze leerling nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?”  

We helpen kinderen die extra uitleg nodig hebben, geven pluswerk aan kinderen die meer aan kunnen en werken nauw samen met ouders wanneer de situatie daarom vraagt. We hechten veel waarde aan het welbevinden van kinderen. Om tot leren te komen is het eerst belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten. Je moet je veilig voelen op school, je hebt zelfvertrouwen nodig om iets nieuws te durven leren, je moet een ander vertrouwen om goed te kunnen samenwerken. Kinderen krijgen ondersteuning en letterlijk ’les’ om al deze elementen eigen te maken. Net als al het andere leren is ook dit een proces en gaat het met vallen en opstaan.

De rolmodellen bij dit proces zijn de professionals op school en de ouders/verzorgers thuis. De rol van de ouders vinden we erg belangrijk. U bent een onmisbare schakel in het leren van uw kind. Uw betrokkenheid bij wat uw kind leert en op school doet, is van groot belang. Vanuit onze Kanjermethode werken wij vanuit wederzijds vertrouwen in elkaar. Vertrouwen dat we allemaal het beste willen voor onze kinderen. Ouders en school hebben hetzelfde belang. Overleg en informatie uitwisseling tussen school en ouders is daarbij onmisbaar. Tijdens de gesprekken die er plaatsvinden tussen leerkracht en ouders bespreken we hoe uw kind zich op school voelt en hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt.  

Ouders die meer betrokken kunnen en willen zijn bij de school kunnen samen met ons werken in de Activiteitencommissie en/of Medezeggenschapsraad 

 Ook hebben wij op school een brugfunctionaris die een ‘brug’ vormt tussen de school, het kind, de ouder(s) en de wijk. Alle kinderen verdienen gelijke kansen en mogelijkheden. Dit gaat niet altijd vanzelf. De brugfunctionaris ondersteunt ouders en de school om hun kind(eren) zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.

We willen een school zijn waar mensen zichzelf mogen zijn en waar we rekening houden met elkaar. Waar we vanuit respect en vertrouwen met elkaar omgaan. Daar hebben we iedereen bij nodig!